הטבות

שוקלים לעבור לנגב או לגליל? יש סיכוי גדול שאתם זכאים להטבה אחת או יותר שיקלו עליכם את המעבר. לנוחיותכם, ההטבות מחולקות לפי קהלי היעד השונים ובהתאם לצרכים המשתנים של כל קהל.

הנחה נוספת על קרקעות לחסרי דיור

חסרי דיור לפי הגדרתם בחוק יהיו זכאים להנחה נוספת של 10% על מחיר הקרקע בעת רכישת/חכירת קרקע מרשות מקרקעי ישראל, זאת לפי החלוקה הבאה:

ישובי עדיפות לאומית א’- 21% מערך הקרקע (במקום 31%)
ישובי עדיפות לאומית ב’- 41% מערך הקרקע (במקום 51%).

מענקי משרד הכלכלה לתעשיינים

סיוע משרד הכלכלה, לפי חוק לעידוד השקעות הון,  במענקים בגין ציוד יצרני, מבנים ורכוש קבוע בכלל ובלבד שהם נבנים או נרכשים במסגרת תוכנית שאושרה על-ידי מינהלת מרכז ההשקעות באזורי פיתוח א’.

מענקים להקמת יחידות אירוח ע”י יזמים תושבי הצפון

מענק בגובה של עד 24% מהיקף ההשקעה המוכרת בהקמת יחידת אירוח. ההשקעה תחושב בהתאם לגודלה של היחידה ואופן הבנייה. את המענק ניתן לקבל בישובים הדרוזים והצ’רקסים, בעיר נצרת ובישובים על דרך הבשורה.

תוספת במתן משכנתא בבנקים למשכנתאות

תוספת במתן משכנתא לחיילי מילואים פעילים שש שנתיים, חסרי דיור בלבד. גובה ההטבה הינו בהתאם למספר ימי שירות מילואים. כל 15 ימי שירות מילואים פעיל מהווים 0.5% בתוספת למשכנתא. עם זאת, גובה ההטבה בגין חודשי מילואים בלבד, לא יעלה על 10% תוספת. ההטבה ניתנת בצירוף תוספת הניתנת בגין חודשי שירות חובה – גובה שתי ההטבות יחד לא יעלה על 46% תוספת. גובה ההטבה לזוגות בהם שני בני הזוג זכאים להטבה לא יעלה על 65% תוספת.

“סטודנטים בונים עתיד”

תכנית ייחודית להשמת סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה בחברות וארגונים בנגב ובגליל. במהלך שנה זו, הסטודנטים זוכים להכשרה ולליווי מקצועי אצל המעסיק ולאחר מכן, נקלטים במשרה מלאה במשך שנתיים. סטודנט שיתקבל לתכנית יזכה למלגה בגובה 15-24 אלף ₪ על פני שלוש שנים. הסטודנטים מצדם, נשארים להתגורר ביישובי הנגב והגליל ונהנים מן המלגה השנתית, בעוד המעסיקים זוכים בכוח אדם איכותי ואקדמאי. הסטודנטים שיבחרו לתכנית, יועסקו בשנה האחרונה ללימודיהם במשרת סטודנט בין 80-100 שעות חודשיות.

מענקים לקידום מכירות בתחום תיירות חקלאית

מענקים לקידום מכירות והפצת ידע על תיירות כפרית-חקלאית כמנוף שיווקי וכלכלי ומשיכת מבקרים למיזמים של תיירות חקלאית. תחומי קידום המכירות עפ”י נוהל זה כוללים: פסטיבלים ואירועים התורמים להגדלת מספר המבקרים במשק או בענף החקלאי, הצגת והמחשת תהליכי ייצור, פעילות במרחב הכפרי הקשורה להגדלת מספר המבקרים וכתוצאה מכך גידול בהכנסות. התמיכה תינתן לאירועים ציבוריים בלבד. ההיקף המינימאלי של ההשקעה המוכרת לצורך המענק יעמוד על סך 50,000 ₪, שיעור השתתפות המשרד יהיה 40% מערך ההשקעה, גובה התמיכה לא יעלה על 50,000 ₪. ההשקעות המוכרות עפ”י נוהל מענק זה: הוצאות הפקה של אירועים, חומרי פרסום ושיווק כדוגמת מפות, מדריכים, מיתוג אזורי, הקמת אתר אינטרנט יעודי לתיירות חקלאית וכפרית או לאירוע.

מענקים לקורסים והדרכות

מטרת המענק להדריך ולהכשיר את המרחב הכפרי ובעיקר את מנהיגיו בניהול וקידום הישובים. תחומי הסיוע הניתנים הם: הכשרת והדרכת בעלי תפקידים, יזמות ופיתוח כפרי, תיירות ונופש, ניהול עסק לחקלאות, שימור ומורשת הכפר, גישור בישוב כפרי ופיתוח קהילתי. רשאים להגיש בקשות: מועצות אזוריות ומקומיות שבתחומן התיישבות חקלאית. מספר מינימאלי של משתתפים – 15, מספר שעות מינימאלי לקורס – 30 שעות. לא תאושרנה יותר מ-3 בקשות ממועצה אזורית אחת. גובה השתתפות המשרד יהיה עד 80%.

מענקים להשבת מבנים ולהסבת מבנים לבתי מלון

מטרת המענק לעודד השבה של בתי מלון שאינם בשימוש מלונאי בשנים האחרונות לתפקודם המקורי כבתי מלון, וכן לעודד הסבת מבנים בעלי ייעוד ושימוש שאינם מלונאיים, לבתי מלון. מנהלת ההשקעות התיירות תחליט על מתן מעמד של מפעל מאושר, המזכה את היזם במענק בשיעור של 20% מההשקעה המוכרת לפרוייקט.  זכאי להגשת הבקשה המחזיק במלון שחדל מתפקודו המלונאי במשך 24 חודשים רצופים לפחות מהמועד הנקבע וכן המעוניין להסב מבנה שייעודו ושימושו אינם מלונאים למטרת בית מלון.

מענקים להקמת אטרקציה תיירותית

מטרת המענק לעודד הקמתן של אטרקציות תיירותיות באזור עדיפות לתיירות, על מנת לגוון ולהאריך את משך השהות של התייר. היזם יהיה זכאי למענק בשיעור של 10% על ההשקעה המוכרת לפרויקט, בהתאם ובכפוף לתנאים המופיעים בחוק לעידוד השקעות הון.

מענקים להקמה והרחבת בתי מלון

מטרת המענק לעודד הקמה והרחבה של בתי מלון על מנת לענות על המחסור הצפוי בחדרי מלון בשנים הקרובות. מנהלת השקעות התיירות מקצה מענקים בשיעור של 20% מההשקעה המוכרת לפרוייקט וזאת לפי “נוהל להקצאת מענקים לעידוד השקעות הון”. המענקים יוקצו ליזם שיגיש בקשה למעמד “מפעל מאושר” ועבור הקמת בית מלון. תנאי סף להגשת הבקשה: מסמכי תאגיד ותעודת רישום תאגיד עסקי, תוכנית בניין עיר בתוקף, חזקה במקרקעין ל-15 שנים לפחות, הצגת יכולת פיננסית להעמיד הון עצמי בגובה 30% לפחות מהיקף ההשקעה.

מענקים והטבות למיזמים חקלאיים באזורי עדיפות לאומית

במושבים חקלאיים באזורי עדיפות לאומית ניתן לקבל עד 80 דונם ממשרד החקלאות בחכירה למטרת גידולי חקלאות בלבד. לאחר קבלת אישור ממשרד החקלאות לגידולים המתוכננים, מחזיר המשרד 25% מההשקעה. יש לגשת למשרד החקלאות ולמלא את הטפסים הרלוונטיים ולבקש אישור לגידול מסוים וזאת מאחר ולא כל סוגי הגידולים מאושרים. לבירור אודות שטחי מרעה יש לפנות באופן פרטני לרשות למרעה או למחוזות הרלוונטיים (נגב, גליל ורמה”ג).

מענקי סיוע לתוכניות ועוגנים לפיתוח המרחב הכפרי

המענק נועד לטפח את המרחב הכפרי ולקדם את הישובים הכפריים באמצעות מתן סיוע לתכנון אזורי, תכנון יישובי ותכנון מקומי. המענק ינתן למטרות תוכניות מתאר מקומית, תוכנית אב ומסמכי מדיניות תכנון וכן למטרות תכנון וביצוע מיזמים ציבוריים של פיתוח נופי-סביבתי (עוגני תיירות).  היקף הסיוע עפ”י הקטגוריות הבאות: לתוכנית אב ומתאר אזורית – עד 300,000 ₪; לתוכנית לפיתוח בר קימא – עד 50,000 ₪; לתוכנית מתאר ישובית – עד 250,000 ₪; לעוגנים לפיתוח התיירות הכפרית – עד 500,000 ש”ח; לפרויקט מרחבי בודד ברמת איזורית – עד 500,000 ש”ח ולפרויקט בודד ברמה ישובית עד 50,000 ש”ח.

מלגת שכ”ל לשנת הלימודים הראשונה לחיילים משוחררים

חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי אזרחי מכל הארץ, אשר השתחררו החל מיום 01/01/2010 ויבחרו ללמוד באחת מן המכללות האקדמיות בגליל ובנגב המוכרות על ידי המל”ג, יזכו למימון של עד 10,228 ₪ משכר הלימוד בשנה הראשונה לתואר. בנוסף, חיילים משוחררים המתגוררים בגליל או בנגב ויבחרו ללמוד באחד ממוסדות להשכלה גבוהה בכל הארץ, יהיו זכאים לשנת לימודים ראשונה חינם או שנת לימודים במכינה חינם וכן הנחה של 50% בשכר הלימוד לבוגרי המכינה. הסיוע יועבר לחשבון הפיקדון האישי של הזכאים, בשני חלקים: חלק א’ בתום הסמסטר הראשון וחלק ב’ בתום שנה אקדמית ראשונה ולאחר קבלת דיווח ממוסד הלימודים. זכאי שקיבל מלגת שנה א’ ולא השלים את לימודיו לתואר בוגר במוסד להשכלה גבוהה תוך חמש שנים מיום תחילת לימודיו לתואר, יחויב על פי חוק להחזיר את סכום מלגת הלימודים.

חממות תיירות

היחידה לתיירות כפרית מפעילה “חממות תיירות” שהן מרכזי ייעוץ הפרוסות ברחבי הארץ ומציעות  יעוץ מקצועי, הכוונה, הכשרה, תיאום והעברת מידע ליזמים ולרשויות מקומיות ואזוריות במרחב הכפרי, המבקשים לפתח מיזמים. לקבלת מידע והכוונה בפיתוח רעיון עסקי בתיירות, מוזמנים ליצור קשר: מנהל אגף תיירות כפרית, טל:                       02-6664387/89  wailk@tourism.gov.il

הסדרי תמרוץ מיוחדים לעובדי הוראה

בכל אזורי העדיפות הלאומית תמרוץ ותגמול מיוחדים לאנשי הוראה, המוענקים על פי קריטריון של מחסור מוכח במורים במקצועות הליבה (מתמטיקה, אנגלית, מדעים ומקצועות אחרים כפי שייקבעו ע”י משרד החינוך ועפ”י צורכי המערכת) ועל פי מודל  שנקבע בהתאם למדד הפריפריאלי והרמה הסוציו אקונומית של היישוב. פרטים באגף תמריצים לעובדי הוראה

הטבות לאנשי קבע ומשרתי מילואים

רשות מקרקעי ישראל מעניקה הטבה לחיילי המילואים, אשר עומדים בתנאי ההטבה, על עלות פיתוח הקרקע אותה רכשו. גובה ההנחה משתנה בהתאם למקום בו נרכש המגרש, באזורי עדיפות לאומית א’ וב’ ההנחה גבוהה מאשר במקומות אחרים. לשאלות ניתן לפנות למוקד הפניות של מפקדת קמל”ר בטלפון 03-5692569 שלוחה 1.

הטבות מס הכנסה

תושבי הנגב והגליל המתגוררים ביישובי עדיפות לאומית, זכאים להנחות במס הכנסה בשיעור של עד 20% מההכנסה החודשית, אשר מהוות חיסכון של אלפי שקלים בחודש ועשרות אלפי שקלים בשנה.

הטבות רשות מקרקעי ישראל

התמריצים הממשלתיים, יוצרים הזדמנויות לרכישת בית או דירה בסכומים שלא תמצאו בשום מקום בארץ. לדוגמא: הנחות של עד 100% משווי המגרשים לבנייה, מגרשים גדולים במיוחד עד 2.5 דונם ופטור מדמי היתר.

הטבות משרד הבינוי והשיכון

למשרד הבינוי השיכון, מספר מסלולי הטבות ליישובים כפריים ועירוניים בנגב ובגליל. במגזר הכפרי ניתן סבסוד של עד 70% על הוצאות הפיתוח וזאת בהתאים לאזורי העדיפות הלאומית ובהתאם לטופוגרפיה ואחוזי שיפוע המגרש.  במגזר העירוני הסבסוד מגיע עד ל50% על הוצאות הפיתוח. כמו כן ניתן מענק לבניית ממ”ד וסיוע בשכר דירה לזכאים.

מיגון בתי מגורים

משרד הבינוי והשיכון מקדם את מיגון בתי המגורים בעוטף עזה וביישובי קו העימות (לרשימת הישובים המלא יש להכנס לקישור לאתר מטה)
לפי חוק הלוואות לדיור, התשנ”ב-1992, ניתנים מענקים ביטחוניים לצורך בניית ממ”ד קדמי.
המענק ניתן הן לדירות חדשות והן להרחבת דירות קיימות, לאחר בניית הממ”ד. גובה המענק נקבע בהתאם לסוג הדירה.
בבנייה עצמית או ברכישת דירה צמודת קרקע או בהרחבת דירה בבית צמוד קרקע – 10,400 ש”ח ברכישת דירה חדשה בבניין בן שתי קומות לפחות או הרחבת דירה בבניין כזה – 9,100 ש”ח